Skip to main content

طبقه E2

سالن این طبقه به مساحت 6600 متر مربع شامل؛

  • حدود 4500 متر مربع مساحت خالص غرفه سازی
  • فضای نشیمن، انبار، اتاقهای AV&IT و اتاقهای برق، سرویسهای بهداشتی و... است.