Skip to main content

بازدید مدیران شهرداری تهران از ایران‌مال

: تاریخ خبر

جمعی از مدیران حوزه اجتماعی و خدماتی شهرداری تهران با هدف الگوبرداری از چگونگی ارائه خدمات ایران‌مال از این مجموعه بازدید کردند.

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی و خدمات شهری شاغل در مناطق مختلف شهرداری تهران با هدف الگوبرداری از نحوه ارائه خدمات به مشتریان در زمینه گردشگری، فرهنگی و فروشگاهی از ایران‌مال بازید کردند.

بر اساس این گزارش، با توجه به تمهیدات صورت‌گرفته از سوی شهرداری و شورای شهر تهران قرار است این نهاد شهری در منطقه سرخه‌حصار، مکانی برای ارائه خدمات گردشگری ایجاد کند که بازار بزرگ ایران می‌تواند نمونه مناسبی برای الگو برداری دراجرای این طرح باشد.