Skip to main content

اکران مردمی فیلم «ایده اصلی» در پردیس سینمایی بازار بزرگ ایران