شربت‌خانه


در ضلع جنوب شرقی بازار سنتی بازار بزرگ ایران، فضایی با مساحت ۲۵۰ مترمربع به شربتخانه اختصاص یافته است که با الگوبرداری از کاشیکاریهای معماری ایرانی-اسلامی، درصدد فراهم‌نمودن فضایی آرام و خاطرهانگیز برای بازدیدکنندگان و گردشگران است. پوشش کف شربتخانه با کاشیهای هفترنگ و طرحی زیبا با اقتباس از کاشیهای کاخ عالی‌قاپو و تالار سلام کاخ گلستان مفروش شده است. تزئینات دیوار آن شامل تُنگبری و نقاشی و سقف، گچبری با نقش اسلیمی و ختایی و آینهکاری است.

علیرغم اینکه در اکثر فضاهای بازار بزرگ ایران سقفها و دیوارها کانون توجه بودهاند، اما کاشیکاری هفت رنگ شربتخانه نشان از توجه به این سازۀ سنتی ذی‌قیمت و ریشهدار در تاریخ چند هزار سالۀ باستانی ایران زمین در این بخش میدهد. در شربتخانۀ ایرانمال مشتریان با عرقیجات گیاهی پذیرایی میشوند.