تالار آیینه


یکی از شاخصترین بخشهای بازار سنتی، تالار آیینه است که با الگوبرداری از تالار آیینه مجلس شورای ملی سابق (یکی از نفیسترین نمونههای تاریخی موجود) طراحی و اجرا شده است. این تالار از طریق یک اُرسی پنجدری و دو درب طرفین اُرسی به راسته اصلی بازار سنتی راه مییابد. در این تالار که به میزبانی از میهمانان ویژه اختصاص خواهد داشت، براساس الگوی تاریخی، دیوارها و سقفها تماماً با آیینهکاری با نقش گرههای مرسوم در این تکنیک کار شده است. نوع و مقیاس تزئینات در این تالار ظرافت ویژهای دارد و بیش از ۳۸ میلیون قطعه آیینه در آن کار شده است. مضاف بر این ﺑﻴﺶ از ۲۰۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آیینهﻛﺎری در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی واقع در بازار سنتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

فرش نفیس کف تالار به مساحت ۱۲۶ مترمربع توسط هنرمندان فرشباف نیشابوری بافته شده است و زیبایی این گلستان تار و پود و هنر و ذوق و سلیقه و ذهن خلاق ایرانی در میلیونها قطعه آیینه منعکس و تکرار میشود.