باغ-رستوران ملل


تنوع غذایی ملل یکی از ویژگیهای بومی کشورهای مختلف در کنار سایر خصوصیات آنهاست. این تنوع در معماری و شکلگیری آن در کشورها نیز کاملاً آشکار است. بر همین اساس، «مجموعه باغ - رستوران ملل» ایران‌مال با در نظر گرفتن ایجاد تنوع و گوناگونی بصری در معماری و همچنین ارجاع آن به گوناگونی غذایی طراحی شده است. بازنمایی معماری کشورهای شاخص از هر قاره در این مجموعه با این هدف انجام شده است. اروپا و به ویژه ایتالیا، چین از شرق دور و ایران به عنوان شاخصترین فرهنگها از هر قاره در این مجموعه با این هدف ایجاد شده است.

در معماری این مجموعه سعی شده است تا افراد حاضر در این مجموعه رستوران خود را در کوچهها و خیابانهای کشورهای مبدأ حس کرده و با احساسهای متنوع بتوانند فضایی مفرح و جذاب را تجربه کنند. قرار گرفتن چندین معماری با ویژگیهای مختلف، جذابیت و تنوع را افزایش خواهد داد تا گردشگری کوچکی در یک محدوده خاص را تجربه کنند. فرمها و بافتهای مختلف در معماری و ویژگیهای گوناگون معماریهای بینقارهای این حس تنوع را تشدید و جذاب خواهد کرد.

بخشی از باغ -رستوران به کودکان اختصاص یافته و یک شهربازی با خانههای کوچک مناسب کودکان ساخته شده است تا خانوادهها در حال گذران وقت در ایران‌مال، بهترین خاطره را داشته باشند.