آغاز فعالیت مرکز جدید واکسیناسیون در مجموعه ایران‌مال

باهدف سهولت دسترسی، مرکز واکسیناسیون ایران‌مال در طبقه G1 آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال، مرکز جدید واکسیناسیون در پی کاهش مراجعه به علت واکسینه شدن اغلب هم‌وطنان و سهولت دسترسی به طبقه جی یک، افتتاح شده است و این مرکز هم با تمام امکانات در خدمت هم‌وطنان خواهد بود. پیش‌تر تزریق واکسن در طبقه پنجم مجموعه ایران‌مال و مرکز نمایشگاهی این مجموعه صورت می‌گرفت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پوشش نوددرصدی واکسیناسیون در ایران خبر داده است. در روزهای بحرانی کرونا ایران‌مال با تخصیص فضای نمایشگاهی، بزرگ‌ترین مرکز واکسیناسیون کشور را دایر کرد و نقش مؤثری در تکمیل پوشش واکسیناسیون در ایران داشت.