بادی بالانس در یکشنبه ورزشی

بانوان ورزشکار در رشته بادی بالانس در بام سبز ایران‌مال حرکات این رشته را اجرا کردند. بادی بالانس ترکیبی از ایروبیک، یوگا و تایچی است.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال در ادامه یک شنبه های ورزشی بام سبز در روز یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ میزبان حدود ۱۵۰ ورزشکار بادی بالانس بود. کمیته بادی بالانسِ هیات آمادگی جسمانی استان تهران، در تعامل با گروه ورزش ایران مال، برگزار کننده  این رویداد در بام سبز بود.